Słowniczek języka wewnętrznego Opus Dei


BY£EM W OPUS DEI

Fakty – świadectwa – Dokumenty

Bruno Devos

BY£EM

W OPUS DEI

Fakty – świadectwa – Dokumenty

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”

Warszawa 2010

 

Słowniczek języka wewnętrznego Opus Dei

Aspirant – Nastolatek w wieku od ą4,5 do ą8 lat, który napisał list wyrażający chęć przystąpienia do Opus Dei.

Bycie wiernym Sumienne przestrzeganie „planu życia”

i wszystkich zasad postępowania opisanych w regula-

minach wewnętrznych.

Centrum studiów Ośrodek kształcenia dla nowych człon-

ków. Młodzi numerariusze spędzają tam dwa lata, po

czym kierowani są do różnych ośrodków.

Don Alvaro – Pierwszy następca św. Josemaríi, znany jako Alvaro del Portillo. Jego prawdziwe nazwisko brzmi Alvaro Portillez de Sollano (ą9ą4-ą994). Przystąpił do Opus Dei w ą9ł5 roku. Był najbliższym współpracownikiem założyciela.

Duch Opus Dei Zestaw reguł i zarządzeń, według których dyrektorzy rządzą podwładnymi.

Dyrektor lokalny Numerariusz „po Wierności”, mieszkający w ośrodku Opus Dei i należący do rady lokalnej.

Ma za zadanie ściśle przestrzegać wszystkich zarządzeń zawartych w instrukcjach, vademecum, doświadczeniach, przewodnikach, katechizmach i regulami-

nach wewnętrznych dla administracji. Musi też

uwzględniać dyspozycje, które przychodzą od rady regionalnej i rady centralnej.

Dzieło Opus Dei (z łaciny – Dzieło Boże)

Gwizdnąć W żargonie organizacyjnym Opus Dei znaczy

„napisać list do prałata z prośbą o przystąpienie do orga-

nizacji”. List zostaje w ośrodku i nie dociera do prałata.

Gwizdolny W żargonie Dzieła osoba, która jeszcze nie przystąpiła do organizacji, ale ma do niej odpowiedni (pożądany) stosunek. Rada lokalna może decydować,

czy wywołać kryzys powołaniowy u tej osoby.

Inkorporacja Prawne przystąpienie do Opus Dei skut-

kiem „oblacji” lub „wierności”.

Instrukcje Zbiór 50 listów św. Josemaríi. Manifest zało-

życielski Opus Dei.

Kierownictwo duchowe Cotygodniowe spotkanie z dy-

rektorem, polegające na złożeniu sprawozdania ze

wszystkich zdarzeń, myśli i uczuć z minionego tygo-

dnia i przyjęcie od dyrektora celów na następny ty-

dzień.

Kryterium Zasada postępowania opisana w Vademecum.

Kryzys powołaniowy W momencie, w którym rada lokal-

na uznaje, że dana osoba może być przydatna dla

Opus Dei, wyznacza numerariusza do spowodowania

u wybranej osoby tzw. kryzysu powołaniowego. Pole-

ga to na tym, że numerariusz oznajmia tej osobie, że

zdaniem dyrektorów ma ona powołanie do Opus Dei.

Numerariusz stale i natarczywie przypomina wybran-

kowi lub wybrance o obowiązku udzielenia „hojnej”

odpowiedzi Bogu. Dwa rozwiązania są możliwe: ule-

gnięcie manipulacji (wygrana) lub oddalenie się tej

osoby od Opus Dei (przegrana).

Ksiądz z Opus Dei Numerariusz wyświęcony na księdza

na prośbę prałata. Ciekawostką jest to, że jeśli młody

człowiek deklaruje, iż czuje powołanie do kapłaństwa,

nie może zostać członkiem Dzieła. Tym niemniej mo-

że zostać na prośbę prałata wyświęcony przez i dla

prałatury (bez powołania kapłańskiego). Przechodzi

sześcioletnie szkolenie w seminarium Opus Dei

w Rzymie lub Pampelunie.

Nasz Ojciec Założyciel Opus Dei, św. Josemaría Escrivá

de Balaguer (urodził się jako José María Escriba

Albás). Zmarł w ą975 r. Beatyfikowany w ą992 r.

i kanonizowany w 2002 r.

Normy Poszczególne nabożeństwa z „planu życia”.

Numerariusz Osoba świecka żyjąca zgodnie z najsurowszymi zasadami zakonnymi. Mieszka w ośrodku Opus Dei i musi zmieniać zawód lub miejsce zamieszkania na polecenie dyrektorów. Jej podstawowymi zadaniami są: wypełnianie „planu życia”, oddawanie wszystkich zarobionych przez siebie pieniędzy, werbowanie i indoktrynacja nowych członków. Czasami numerariusz musi pracować nieodpłatnie i bez umowy

o pracę na rzecz biurokracji Opus Dei – nazywa się to „pracą wewnętrzną”.

Numerariuszka pomocnicza Kobieta świecka żyjąca

zgodnie z najsurowszymi zasadami zakonów klauzurowych. Mieszka w ośrodku i pracuje obowiązkowo przez całe swoje życie, gotując, sprzątając i piorąc

w ośrodkach Opus Dei. Nie ma dostępu do edukacji,

która nie jest związana z jej zawodem. Nie ma dostępu

do pieniędzy. W niektórych krajach nie jest zatrudnio-

na na umowę o pracę. Nigdzie nie może poruszać się

bez nadzoru numerariuszki (samodzielnie nie może się nawet udać na spacer). Założyciel nazywał je „naszymi młodszymi siostrami”.

Oblacja – Krok prawny polegający na przyłączeniu się do Opus Dei, dozwolony od 18 roku życia. Teoretycznie jest zobowiązaniem na jeden rok, odnawianym w dzień świętego Józefa, 19 marca.

Ojciec – Prałat Opus Dei. Obecnie jest nim biskup Javier Echevarría Rodríguez, urodzony w Madrycie w 1932 r.

Opus Dei Prałatura personalna świętego Krzyża i Opus Dei.

Ośrodek Dom Opus Dei, w którym mieszkają numerariusze i księża z Opus Dei. Tam odbywają się zajęcia formacyjne. Dom należy prawnie do instytucji (np. fundacji lub stowarzyszenia), która jest kontrolowana przez radę regionalną. Pod przykrywką tych instytucji

Opus Dei zarządza pokażnym majątkiem.

Plan życia Lista praktyk religijnych, jakie członek Opus

Dei musi obowiązkowo wykonywać, jeśli chce być

zbawiony. Lista jest częściowo zawarta w niniejszej

książce, w rozdziale Od spontanicznej pobożności do

przestrzegania „planu życia”.

Powołanie W praktyce jest to moralny obowiązek przynależ-

ności do Opus Dei. Dyrektorzy decydują, kto ma powo-

łanie, a kto nie ma. Czasem dyrektorzy stwierdzają, że

dana osoba przestaje mieć powołanie i wtedy zmusza się

ją do opuszczenia Opus Dei.

Prałat Najwyższy autorytet Opus Dei. Mieszka i pracuje w Rzymie.

Przyłączony Osoba świecka żyjąca zgodnie z najsurow-

szymi zasadami zakonnymi. Nie mieszka w ośrodku

Opus Dei. Jej podstawowym zadaniem jest spełnianie

„planu życia”, oddawanie organizacji wszystkich za-

robionych pieniędzy i werbowanie nowych członków.

Może opiekować się innymi przyłączonymi lub super-

numerariuszami.

Rada centralna Grono doradców prałata (dyrektorzy cen-

tralni). Członkowie Rady mieszkają w siedzibie Opus

Dei w Rzymie.

Rada lokalna Zespół składający się z trzech dyrektorów

i księdza wyznaczonych do zarządzania każdym

ośrodkiem. Składa się z dyrektora, wicedyrektora, se-

kretarza oraz księdza, który posiada szczególny auto-

rytet moralny.

Rada regionalna Grono dyrektorów regionalnych. Dy-

rektorzy lokalni raportują do nich, oni zaś – do rady

centralnej.

Region Jednostka administracyjna Opus Dei. Zazwyczaj

obejmuje swoim zasięgiem cały kraj.

Supernumerariusz Osoba świecka należąca do Opus

Dei, posiadająca własną rodzinę i żyjąca we własnym domu. Jej podstawowym zadaniem jest wypełnianie „planu życia”, rodzenie wielu dzieci, oddawanie Dzie-

łu pieniędzy i werbowanie jak największej liczby no-

wych członków. Supernumerariusz powinien nakłonić

współmałżonka do przystąpienia do Opus Dei, a dzieci wychować tak, by chciały wstąpić do organizacji

jak najwcześniej (w wieku lat ą4 i pół). Obecnie rodziny supernumerariuszy są głównym żródłem nowych powołań. Istnieje możliwość pojawienia się poważnych konfliktów rodzinnych, jeśli dziecko postanowi odejść z Opus Dei.

Vademecum – Zbiór zasad, jakimi powinni się kierować

dyrektorzy. Są oni rozliczani z przestrzegania tych zasad.

Wierność 1) W Opus Dei odpowiednik ślubów wieczy-

stych. Zawiera w sobie zobowiązanie, aby nie kryty-

kować dyrektorów. Numerariusze mogą zostać dyrek-

torami dopiero po „wierności”.

2) Cnota polegająca na ścisłym praktykowaniu „planu życia” w całej rozciągłości i na przestrzeganiu

wszystkich zasad zawartych w wewnętrznych re gulaminach.

3) Wytrwanie, pozostanie w Opus Dei aż do śmierci niezależnie od tego, czy przynależność powoduje u członka stany depresyjne lub lękowe. Jeżeli dana osoba przestaje przynosić pieniądze, przestaje mieć powołanie i wtedy zostaje wyproszona

z Opus Dei.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s