Tagi

, , , , , ,

Agentura argentynsko hiszpanskiej mafi w Polsce

(faszystowskiej destrukcyjnej sekty Opus Dei zwiazanej z nazistami za czasow II wojny swiatowej)

 

Niesiołowski: Być w Opus Dei to zaszczyt

Ste­fan Nie­sio­łow­ski z PO, który w „Krop­ce nad i” w TVN24 ko­men­to­wał wy­po­wiedź Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta o tym, że trój­ka no­wych mi­ni­strów rządu Do­nal­da Tuska jest „zwią­za­na z »wy­wia­dem« Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go”, stwier­dził, że te in­sy­nu­acje są „non­sen­sow­ne”. – W ustach Pa­li­ko­ta takie stwier­dze­nie jest ob­raź­li­we. Bycie w Opus Dei to za­szczyt – dodał.

Stefan Niesiołowski, fot. Sebastian Rzepiel / Agencja GazetaStefan Niesiołowski, fot. Sebastian Rzepiel / Agencja Gazeta

Po­li­tyk Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy­po­mniał, że to nie pierw­sze tego typu wy­po­wie­dzi Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta. – On po­da­wał już wcze­śniej ja­kieś su­ge­stie ws. ho­mo­sek­su­ali­stów w rzą­dzie. To są non­sen­sy – stwier­dził. Dodał rów­nież, że ko­lej­ną „skan­da­licz­ną” wy­po­wie­dzią są stwier­dze­nia w spra­wie ko­rzy­ści, jakie dzię­ki expo­se Tuska miał uzy­skać b. pre­mier Jan Krzysz­tof Bie­lec­ki. – Pa­li­kot wy­co­fał się z to­wa­rzy­stwa ludzi przy­zwo­itych. Wy­po­wiedź o Bie­lec­kim po­wo­du­je, że to co robi i mówi pan Pa­li­kot, ma małe zna­cze­nie – wy­ja­śnił. Py­ta­ny o rze­ko­me związ­ki mi­ni­strów z Opus Dei przy­znał, że przy­na­leż­ność do tej or­ga­ni­za­cji nie jest pro­ble­mem, ale w „w ustach Pa­li­ko­ta brzmi to ob­raź­li­wie”. – Opus Dei to jest bar­dzo dobra or­ga­ni­za­cja, która do­pro­wa­dzi­ła do de­mo­kra­ty­za­cji Hisz­pa­nii, a jej za­ło­ży­ciel zo­stał uzna­ny za świę­te­go. Być w Opus Dei to jest za­szczyt – stwier­dził w roz­mo­wie z Mo­ni­ką Olej­nik.

 

Z opi­nią by­łe­go wi­ce­mar­szał­ka Sejmu nie zgo­dzi­ła się za to obec­na w stu­diu TVN24 eu­ro­po­słan­ka SLD, Jo­an­na Se­ny­szyn. We­dług niej Opus Dei to jest „or­ga­ni­za­cja, która chce prze­ni­kać wiele rzą­dów”. – Nie chcia­ła­bym, żeby człon­ko­wie rządu byli w Opus Dei, bo cięż­ko jest być lo­jal­nym wobec wła­sne­go pań­stwa i tej or­ga­ni­za­cji – wy­ja­śni­ła.

Kon­tro­wer­syj­na wy­po­wiedź Pa­li­ko­ta. „To są »agen­ci« Ko­ścio­ła”

– Są to osoby zwią­za­ne z „wy­wia­dem” Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go, który (…) na­zy­wa się Opus Dei – mówił Ja­nusz Pa­li­kot o Ja­ro­sła­wie Go­wi­nie, To­ma­szu Arab­skim i Ra­do­sła­wie Si­kor­skim. Pa­li­kot po­in­for­mo­wał, że Ruch Pa­li­ko­ta nie wy­klu­cza wnio­sku o po­wo­ła­nie ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej ws. wy­ja­śnie­nia re­la­cji po­mię­dzy rzą­dem a Opus Dei.

Kto pyta nie błą­dzi – od­po­wiedz na py­ta­nia na­szych użyt­kow­ni­ków

– Jest to coś nie­po­ko­ją­ce­go, że aż tylu swo­ich „agen­tów” ma ta or­ga­ni­za­cja w rzą­dzie pol­skie­go pań­stwa – pod­kre­ślił Pa­li­kot. Jego zda­niem, jest to spra­wa bez pre­ce­den­su. Oce­nił, że przed­sta­wi­cie­le rządu są zwią­za­ni w spo­sób za­sad­ni­czy z „eks­tre­mal­ną” or­ga­ni­za­cją we­wnątrz Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go.

– Gdy­by­śmy sobie wy­obra­zi­li, że przed­sta­wi­cie­le ja­kiej­kol­wiek innej or­ga­ni­za­cji re­li­gij­nej, spo­łecz­nej, czy innej mają trzech mi­ni­strów w pol­skim rzą­dzie (…) by­ła­by to szo­ku­ją­ca in­for­ma­cja – dodał.

– Może pol­skie pań­stwo jest nie­sa­mo­dziel­ne, być może rząd Do­nal­da Tuska nie jest rzą­dem sa­mo­dziel­nym, tylko ste­ro­wa­nym przez przed­sta­wi­cie­li Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go – mówił.

W oce­nie Pa­li­ko­ta, są to kwe­stie, które wy­ma­ga­ją wy­ja­śnie­nia, gdyż ude­rza­ją w pod­sta­wy kon­sty­tu­cyj­ne na­sze­go pań­stwa.

Reklamy