Tagi

,

 

Notatka odręczna Andrzeja Czohary w sprawie wyników badań dotyczących wysokości wydatków ponoszonych przez Skarb Państwa na osoby prawne i osoby duchowne Kościoła Katolickiego
(18 czerwca 1997 r., Warszawa)

 

 

Realizując polecenie p. M. Winiarczyk-Kossakowskiej – Podsekretarza Stanu w MSWiA Departament Wyznań 2 czerwca br. wystosował do właściwych resortów pismo z prośbą o sporządzenie i przesłanie informacji o ponoszonych przez te resorty kosztach związanych z ewentualną ratyfikacją konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
Ww. pismo wystosowano do: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 

Do dnia 17 czerwca br. nie nadeszła odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

I. Wydatki Skarbu Państwa ponoszone niezależnie od konkordatu – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

1. MEN
– pensja dla nauczycieli religii katolickiej będących księżmi lub diakonami – od 1 września 1997 r. – 17 milionów zł, w przeliczeniu na skalę całoroczną – 51 milionów zł,
– dofinansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1996 r. wyniosło:
– na działalność dydaktyczną – 17.711 tys. zł
– na pomoc materialną dla studentów – 4.535 tys. zł.

2. MSWiA
– ubezpieczenie społeczne duchownych dofinansowywane przez Fundusz Kościelny wyniosło w 1996 r. – 12.730.997 zł,
– dotacje z Funduszu Kościelnego w 1996 r. na;
– remonty zabytkowych obiektów sakralnych – około 4.000.000 zł,
– działalność charytatywno-opiekuńczą – 2.000.000 zł,
– działalność oświatowo-wychowawczą – 1.800.000 zł.

3. MON
Ordynariat Polowy WP zatrudnia 130 osób duchownych na stanowiskach wojskowych i 60 osób świeckich na 1/2 etatu. Przeciętne wynagrodzenie osób duchownych kształtuje się na poziomie 1.650 zł miesięcznie, osób świeckich – 1.200 zł miesięcznie. Ogółem rocznie daje to kwotę 2.906.000 zł.

II. Wydatki Skarbu Państwa wynikające z ustaw okołokonkordatowych

1. MEN – zmiana ustawy o systemie oświaty w zakresie wprowadzenia zajęć katechetycznych w przedszkolach.
W wariancie zgłaszanym przez władze Kościoła Katolickiego polegającym na wprowadzeniu zajęć katechetycznych dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich średnio po 1 godz. tygodniowo (dla dzieci 6-letnich – 2 godz.) koszty resortu wyniosłyby około 28.651.000 zł.
W wariancie przyjętym przez rząd obejmującym wyłącznie grupę wiekową dzieci 6-letnich korzystających z katechezy w tych placówkach, w których aktualnie zajęcia nie są prowadzone, koszty wyniosłyby 16.233.000 zł.

III. Wydatki Skarbu Państwa wynikające wprost z konkordatu

MEN
– finansowanie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w skali całorocznej uwzględniając poziom wynagrodzeń i cen z 1997 r. wyniesie 5.148 tys. zł.

MON, MSWiA, MZiOS, MF nie przewidują dodatkowych skutków finansowych wynikających z konkordatu.

Przygotowano na zlecenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Kopia z własnego zbioru Czesława Janika.

Reklamy